Voorwaarden

Veilinghuis

MERCURIUS

Ceresstraat 44   9401 DR   Assen

Tel: 0592-302238

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VEILINGHUIS MERCURIUS

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder dossiernummer: 04025916

 

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan

die deelneemt aan de veiling. 

 

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.

 

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

 

Artikel 2: Informatie / onderzoeksplicht

 

2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.

 

2.2 De koper dient vr de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of

onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

 

2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

 

Artikel 3: Bieden

 

3.1 De koper kan in persoon bieden. Tevens is het voor de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achterlating van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder worden aangeboden.

 

3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door de veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er meerdere schriftelijke biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen.

 

 

3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een

biedopdracht af te zien.

 

3.4 Indien koper telefonisch wil bieden, dient dit uiterlijk een dag voor de veiling schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen.

 

3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van

een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet.

 

Artikel 4: Totstandkoming koopovereenkomst

 

4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.

 

4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.

 

4.3 De kavels worden in vrijwel alle gevallen ter veiling ingebracht door particuliere verkopers, dus niet handelend in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Tenzij ter veiling bij een specifiek kavel uitdrukkelijk anders wordt aangegeven is er bij de verkoop via de veilinghouder, die slechts optreedt als tussenpersoon, dan ook geen sprake van consumentenkoop in de zin van artikel 7:5, eerste lid BW, althans wordt de veilinghouder geacht op te treden namens een verkoper die niet handelt in het kader van zijn beroep of bedrijf.

 

Artikel 5: Verplichtingen koper

 

5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.

 

5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.

 

5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

 

Artikel 6: Terugnameverplichting veilinghouder

 

6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is onverminderd de artikelen 2 en 4.2 de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper

binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend

waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties). Aangezien het Veilinghuis Mercurius een snelle uitbetaling aan de inbrengers wil garanderen, is VANAF DRIE WEKEN NA DE VEILINGDATUM GEEN ENKEL BEROEP OP EEN TERUGNAMEREGELING MOGELIJK.

 

6.2 De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het

publiek werd medegedeeld.

 

6.3 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.

 

Artikel 7: Rechten veilinghouder en veilingmeester

 

7.1 De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:

 

a.  zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;

b.  te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;

c.  voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;

d.  kopen te combineren of te splitsen;

e.  kopen niet te gunnen of op te houden;

f.   vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat

     een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen    

     koopovereenkomst mag  beroepen;

g.  na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of    

     onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben de     

     koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het

     bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;

h.  indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend

     te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden  

    en te herveilen;

i.  voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een

    ander;

j.  gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;

k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;

l.  voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te  

    brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

 

Artikel 8: Betaling/eigendomsoverdracht

 

8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten van 25%

(ook het opgeld genoemd), moet vr de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden, binnen drie dagen na de veiling, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.

 

8.2 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.

 

8.3. Bankkosten welke voortvloeien uit het gebruik van cheques of creditcards worden bij de koper in rekening gebracht.

 

Artikel 9: Niet-tijdige betaling

 

9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel naar keuze van de veilinghouder 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van 250 (zegge:

tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.

 

9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de

veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.

 

Artikel 10: Ophaaltermijn

 

10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen binnen drie werkdagen na de veiling (behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven).

 

10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten

laste van de koper komen.

 

10.3 Het eigendomsrecht vervalt indien de koper na 2 maanden het gekochte nog niet heeft  afgehaald, ongeacht of het verschuldigde aankoopbedrag is voldaan, tenzij met de veilinghouder anders is overeengekomen.

 

 

 

 

Artikel 11: Onverkochte voorwerpen

 

11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder het recht doch nimmer de plicht het onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.

 

11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling (aftersale) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de

netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.

 

11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid veilinghouder

 

12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of

door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.

 

12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.

 

12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens

voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt.

 

12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

 

12.5 Na toewijzing is de koper verantwoordelijk voor het gekochte voorwerp. De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade welke na toewijzing optreedt. Na toewijzing zijn de

gekochte voorwerpen ook niet meer door het Veilinghuis Mercurius verzekerd.

 

Artikel 13: Fotos en illustraties

 

13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

 

Artikel 14: Diversen

 

14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van n der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval n of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder

vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en

strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

 

14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

14.3 Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd

aan de bevoegde rechter te Assen, behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.